Privacy Statement 2018-06-18T21:32:21+00:00

Privacy Statement

SP Fund B.V. en SP Management B.V. zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacy statement.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

1. De verwerking geschiedt slechts voor de volgende doeleinden:

 • identificatie
 • in het kader van de Wwft
 • onderhouden van contacten met relaties
 • uitvoeren van werkzaamheden
 • uitvoering of toepassing van een andere wet

2. Geen andere gegevens worden verwerkt dan:

 • (voor)naam, titulatuur, geslacht, geboortedatum, (woon/vestiging)adres, telefoonnummer, e-mailadres
 • bankrekeningnummer
 • kopie identiteitsbewijs
 • andere dan onder bovenstaande bedoelde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist/noodzakelijk isingevolge een wettelijke bepaling

3. Persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan:

 • degenen, waaronder begrepen derden, die belast zijn met de uitvoering van de werkzaamheden
 • anderen, in de gevallen dat er sprake is van een rechtmatige grondslag op basis van de AVG

4. De persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

 • uitvoeren van overeenkomsten, contacten onderhouden, te verlenen diensten
 • wettelijke verplichting, op grond van de wet- en regelgeving bestaat de verplichting tot zorgvuldige dossiervorming

5. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk en conform de wettelijke termijnen.

6. De persoonsgegevens worden nimmer verkocht aan derden en worden uitsluitend aan derden verstrekt indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van overeenkomsten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Hieronder valt tevens het inzagerecht van instanties zoals de Belastingdienst. In bijzondere gevallen zullen wij persoonsgegevens verstrekken aan externe deskundigen zoals een notaris, advocaat of andere externe deskundige. In dat geval zullen de persoonsgegevens niet zonder toestemming van de relatie worden verstrekt. De gegevens worden nimmer gebruikt voor commerciële doeleinden.

7. Betrokkenen (personen van wie wij persoonsgegevens verwerken) hebben het recht om persoonsgegevens in te zien en te verzoeken om correctie of verwijdering. Daarnaast hebben betrokkenen het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking. Betrokkenen kunnen een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, verzoek tot intrekking van de toestemming of bezwaar tegen de verwerking van de persoonsgegevens sturen aan info@spfund.nl

8. SP Fund BV en SP Management BV nemen de bescherming van persoonsgegevens serieus en nemen passende -technische- maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als betrokkenen aanwijzingen hebben dat gegevens niet goed beveiligd zijn of aanwijzingen hebben van misbruik, neem dan contact op via info@spfund.nl

SP Fund B.V.
Schiefbaanstraat 29
2596 RC Den Haag
Telefoon: 070-3242471

E-mail: secretariaat@spfund.nl